FAQs Complain Problems

बेराेजगारहरूका लागि राेजगार शुवर्ण अवसर

मिति २०७६ असार २८ गते विराटनगरमा १ नं. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिने प्रथम प्रादेशिक रोजगार मेलामा रोजगारदाताहरूबाट तपशील बमोजिमको दरबन्दी माग हुन आएकाले आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा असार २४ गते ४ बजेभित्र सम्पर्क गर्नुहुन वा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेभसाइट www.mosd.p1.gov.np  मार्फत अनलाइन दर्खास्त दिनुहुन जानकारीका लागि अनुरोध छ । माग गरिएको दरबन्दी विवरण यो सूचनासँगै टाँस गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: