FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. दरखास्त फारम

 2. दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 3. सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना।।

  दस्तावेज: 
 4. मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को कार्यक्रम/आयोजना अनुसार वजेट

  दस्तावेज: 
 5. भुक्तानी निकासा बन्द गरिने सम्वन्धमा ।।

 6. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

  दस्तावेज: 
 7. मतदाता नामावली संकलन तथा अधावधिक कार्य सुचारू सम्बन्धमा

  दस्तावेज: 
 8. आ।ब २०७८७९ को आर्थिक करोबार सम्वन्धी सुचना

  दस्तावेज: 
 9. गाउसभामा उपस्थित हुने सम्वन्धमा

  दस्तावेज: 
 10. ना.प.स्वा.प्रा चौथोको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सुचना !!!

Pages