FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सुचना ।।।

  दस्तावेज: 
 2. दरखास्त फारम

 3. दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 4. सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना।।

  दस्तावेज: 
 5. मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को कार्यक्रम/आयोजना अनुसार वजेट

  दस्तावेज: 
 6. भुक्तानी निकासा बन्द गरिने सम्वन्धमा ।।

 7. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

  दस्तावेज: 
 8. मतदाता नामावली संकलन तथा अधावधिक कार्य सुचारू सम्बन्धमा

  दस्तावेज: 
 9. आ।ब २०७८७९ को आर्थिक करोबार सम्वन्धी सुचना

  दस्तावेज: 
 10. गाउसभामा उपस्थित हुने सम्वन्धमा

  दस्तावेज: 

Pages